ឱកាសការងារ

១. ផ្នែកលក់

ត្រូវមានចំនេះដឹងផ្នែក ពត៌មានវិទ្យា អាចទំនាក់ទំនង ជាភាសាខ្មែរ នឹង អង់គ្លេស​ រួសរាយ រាក់ទាក់ ស្រឡាញ់ អត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ ចំពោះការងារ​និងមានបទពិសោធន៏ លើការលក់ដូរទំនិញ ទូរទៅ ។

មានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមក ​​Email:  amveasna82@gmail.com or
Address: #370, st128 Kampucheakrom, S/K Mitpheap, Khan 7Kakara, Phnom Penh

Tel: 023 882 403, 023 996 860, 012 942 534 , 093 229 889 

------------------------------------------------------

 

២. ផ្នែកជាងជួសជុល (Hardware)

ត្រូចេះបញ្ចូលទឹកថ្មាំ Printer , ធ្លាប់មានបទពិសោធន៏ ជួសជុល ចេះមេកានិច គ្រឿង Electronic (Printer  ;​ ម៉ាញ៉េ ; ទូរទស្សន៏....)​

ផ្តល់ ឱកាសហ្វឹកហាត់ ដល់យុវជន ដែលមានបំណងចង់មានចំនេះដឹងលើផ្នែក (Hardware ខាងលើ) ផងដែរ ​ ។ យុវជនត្រូវចេះ ស្រឡាញ់ ​អត់ធ្មត់ ​និង ស្មោះត្រង់ចំពោះការងារ​​​ (ត្រូវមានគំនិតចង់អភិវឌ្ឍន៏ខ្លួនឯង)

មានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមក ​​Email:  amveasna82@gmail.com ឬ
Address: #370, st128 Kampucheakrom, S/K Mitpheap, Khan 7Kakara, Phnom Penh

Tel: 023 882 403, 023 996860, 012 942 534 , 093 229 889 


 ---------------------------------------------------

 

៣.ផ្នែកពត៌មានវិទ្យា

ត្រូវមានបទពិសោធន៏ ខាងផ្នែកកុំព្យូទ័រ : ជូសជុល តម្លើង Network  Server Printer អាចបញ្ចូលកម្មវិធី កុំព្យូទ័រ  ......។

ស្រឡាញ់​ ​អត់ធ្មត់  និង​ ​ស្មោះត្រង់ចំពោះការងា​​​រ (ត្រូវមានគំនិតចង់អភិវឌ្ឍន៏ខ្លួនឯង) ។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមក ​​Email:  amveasna82@gmail.com ឬ
Address: #370, st128 Kampucheakrom, S/K Mitpheap, Khan 7Kakara, Phnom Penh

Tel: 023 882 403, 023 996860, 012 942 534 , 093 229 889 

Our ឱកាសការងារ